STANOVY

§ 1. NÁZEV A SÍDLO

Asociace majitelů hradů a zámků, z.s. (dále jen Asociace) se sídlem v  Praze.

§ 2. CHARAKTER ORGANIZACE

Asociace je zapsaným spolkem sdružujícím majitele zámků, hradů a historicky nebo umělecky hodnotných stavebních objektů a vzácných přírodních útvarů a zahrad v České republice.

§ 3. Základní cíle Asociace

3.1 Základním cílem Asociace je přispět k ochraně, uchování a zhodnocování soukromého historického majetku v České republice.

3.2 Uvedený cíl je naplňován v následujících cílových okruzích:

 1. zajišťování společného postupu při jednání s orgány státní správy a samosprávy všech stupňů, jakož i při jednáních v tuzemsku i v zahraničí, výměny zkušeností  členů;
 2. aktivní spolupráce s organizacemi působícími zejména v oblasti kultury, turistického ruchu, architektury, památkové péče a stavitelství;
 3. aktivní spolupráce s obdobnými zahraničními a mezinárodními organizacemi;
 4. prezentační a publikační činnost se zaměřením na prezentaci zámků, hradů a historicky nebo umělecky hodnotných objektů a jejich historii.

§ 4. Členství v Asociaci

 4.1 Řádní členové jsou osoby, které vlastní nebo mají jiný významný vztah k zámku, hradu či jinému obdobnému historicky nebo umělecky hodnotnému objektu v České republice, byly navrženy a schváleny představenstvem jako řádní členové Asociace, zaplatily vstupní vklad a platí členské příspěvky. Za právnickou osobu v Asociaci jedná vždy jen jí pověřená osoba, která má na valné hromadě Asociace jeden hlas.

4.2 Čestní členové jsou osoby, které poskytují nebo poskytly Asociaci významné služby. Mají práva řádných členů Asociace. O udělení čestného členství rozhoduje výkonná rada na návrh prezidenta Asociace.

4.3 „Přátelé Asociace majitelů hradů a zámků“ jsou osoby, které nesplňují shora uvedené podmínky, ale mají o činnost Asociace zájem a jsou vedeny snahou její činnosti napomoci. Nemají práva ani povinnosti členů.

4.4 Vznik členství: každá  osoba, která chce vstoupit do Asociace, musí písemně požádat o členství výkonnou radu, která v této věci rozhodne. Po kladném rozhodnutí výkonné rady žadatel zaplatí vstupní vklad ve výši stanovené valnou hromadou.

4.5 Zánik členství:

vystoupením člena, oznámeným doporučeným dopisem výkonné radě s uvedením data zamýšleného ukončení členství; nebo

 • vyloučením člena valnou hromadou, a to z vážných důvodů, zejména jedná-li proti zájmům, zaměření a duchu Asociace s tím, že dotčená osoba má vždy právo se vyjádřit a podat valné hromadě vysvětlení; nebo
 • nezaplacením členského příspěvku do tří měsíců od vyzvání k jeho zaplacení dopisem s dodejkou; nebo
 • úmrtím člena či zánikem právnické osoby, která je členem Asociace; nebo
 • zánikem Asociace.

§ 5. Práva a povinnosti členů Asociace

5.1 Člen Asociace má právo:

 1. volit prezidenta, výkonnou radu a další orgány Asociace;
 2. účastnit se valné hromady a hlasovat o všech záležitostech Asociace s rovností všech hlasů;
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky.

5.2 Člen Asociace má povinnost:

 1. dodržovat stanovy Asociace;
 2. aktivně napomáhat činnosti Asociace
 3. platit každoročně členský příspěvek

§ 6. Organizační uspořádání

6.1 Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada.

6.1.1 Řádné zasedání valné hromady svolává výkonná rada  Asociace alespoň jednou ročně, a to písemnou pozvánkou odeslanou každému členovi Asociace s programem jednání a výroční zprávou alespoň 4 týdny před dnem konání valné hromady. Výkonná rada může svolat mimořádné zasedání valné hromady,  kdykoli to považuje za nutné nebo účelné, a to doporučeným dopisem odeslaným každému členovi Asociace i s programem jednání alespoň 4 týdny před dnem konání valné hromady. Kromě toho je výkonná rada povinna svolat mimořádnou valnou hromadu do 4 týdnů od data doručení písemné žádosti alespoň jedné třetiny  členů Asociace. Řádný člen může pověřit prostou plnou mocí jiného řádného člena zastupováním na valné hromadě s tím, že jeden člen může zastupovat jednoho člena. Řádný člen může být na valné hromadě zastupován na základě ověřené plné moci i jinou osobou než řádným členem.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina  členů buď osobně nebo v zastoupení jiného člena. Není-li schopna usnášení, vyčká výkonná rada jednu hodinu od zahájení v pozvánce uvedeného programu a poté se koná  náhradní valná hromada. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, přičemž ale mohou být projednány pouze věci stanovené odeslaným programem jednání. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných  členů.

6.1.2 Valná hromada rozhoduje o:

 1. celkové dlouhodobé koncepci a cílech činnosti Asociace;
 2. programu činnosti Asociace do další řádné valné hromady;
 3. vyloučení člena Asociace, a to dvoutřetinovým rozhodnutím valné hromady;
 4. odvolání prezidenta nebo jiného člena výkonné rady, a to dvoutřetinovým rozhodnutím valné hromady;
 5. likvidaci Asociace, a to dvoutřetinovým rozhodnutím valné hromady.

6.1.3 Valná hromada volí:

 1. prezidenta Asociace, který zároveň předsedá výkonné radě a je statutárním orgánem. Prezident Asociace musí být zvolen nadpoloviční většinou hlasů přítomných  členů. Při větším počtu kandidátů postupují při nedosažení této většiny do druhého kola dva kandidáti s největším počtem dosažených hlasů. Nedosáhne-li ani poté žádný kandidát nadpoloviční většiny hlasů, opakují se volby s nově navrženými kandidáty z pléna. Mandát prezidenta je tříletý. Volby mohou být tajné.
 2. šest až deset dalších členů výkonné rady. Při volbě členů výkonné rady (v počtu předem určeném valnou hromadou) rozhoduje pořadí dle množství dosažených hlasů. Mandát představenstva je tříletý. Volby mohou být tajné.

6.1.4 Valná hromada schvaluje:

 1. Stanovy Asociace a jejich změny;
 2. výroční zprávu výkonné rady o činnosti a hospodaření Asociace;
 3. rozpočet Asociace na příští období předkládaný výkonnou radou;
 4. výši členského příspěvku a vstupního vkladu;
 5. zásadní materiály Asociace.

6.2 Výkonná rada

6.2.1 Výkonná rada  je kolektivní orgán, který řídí činnost Asociace a je sestaven ze šesti až deseti členů Asociace a prezidenta.

6.2.2 Ze svého středu volí viceprezidenta, který zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti. Rovněž může ze svého středu volit tajemníka, účetního, pokladníka i jiné funkcionáře.

6.2.3 Výkonná rada  zasedá pravidelně, nejméně čtyřikrát za rok, jinak dle potřeby.

6.2.4 Výkonná rada odpovídá za hospodaření Asociace jak valné hromadě, tak i orgánům státu.

6.2.5 Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

6.2.6 Výkonná rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech jejích  členů.

6.2.7 Výkonná rada jedná v souladu s cíli a zájmy Asociace  a prosazuje je.

6.3 Prezident Asociace

6.3.1 V čele výkonné rady je prezident Asociace, který:

 1. je statutárním orgánem Asociace
 2. svolává výkonnou radu a řídí její činnost;
 3. uplatňuje právo rozhodujícího hlasu při rovnosti hlasů výkonné rady;
 4. zastupuje Asociaci ve vztahu k třetím osobám;
 5. vydává stanoviska a prohlášení Asociace, schválená valnou hromadou nebo výkonnou radou Asociace.

§ 7. Hospodaření Asociace

7.1 Rozpočet Asociace na účetní období sestavuje výkonná rada.

7.2 Příjmy Asociace tvoří vstupní vklady a členské příspěvky členů Asociace ve výši schválené valnou hromadou, příspěvky a dotace, dary  a případné finanční zdroje z výkonnou radou schválených akcí, případně též z publikační činnosti Asociace a dobročinných akcí Asociace.

7.3 Výdaje Asociace tvoří výdaje na uskutečňování cílů Asociace. Výdaje jsou vždy schvalovány výkonnou radou a valnou hromadou.

§ 8. Způsob majetkového vypořádání při zániku Asociace

V případě likvidace Asociace vypořádá případné závazky Asociace valnou hromadou ustanovený likvidátor. Zbylý majetek bude předán jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Asociace a o jejímž výběru rozhodne valná hromada.

Schváleno valnou hromadou 25.9. 2016