ČINNOSTI ASOCIACE V LEGISLATIVNÍ OBLASTI

Zástupce Asociace majitelů hradů a zámků pracuje v Expertním výboru ministerstva kultury pro péči o historické památky. To umožní Asociaci ovlivňovat přípravu a novelizaci těch zákonů, které se zaměřují na historické památky, a též ovlivňovat tvorbu souvisejících předpisů zaměřených na péči o významné kulturní, architektonické a historické památky.

Asociace doufá, že se podaří zavést daňová zvýhodnění, jež jsou běžná v zemích Evropské unie, pro majitele nemovitých kulturních, architektonických a historických památek.

ČINNOSTI ASOCIACE V LEGISLATIVNÍ OBLASTI 

Zástupce asociace majitelů hradů a zámků pracuje v Expertním výboru ministerstva kultury pro péči o historické památky. To umožní asociaci ovlivňovat přípravu a novelizaci těch zákonů, které se zaměřují na historické památky, a též ovlivňovat tvorbu souvisejících předpisů zaměřených na péči o významné kulturní, architektonické a historické památky.

Zavedení pravidelného poskytování dotací

Zavedení pravidelného poskytování dotací na úrovni státu a Evropské unie, určených na provoz a údržbu kulturních, architektonických a historických památek stejným způsobem, jako je tomu v případě památek, které se nacházejí pod státní správou.

Zavedení daňových zvýhodnění

Zavedení daňových zvýhodnění, jež jsou běžná v zemích Evropské unie, pro majitele nemovitých kulturních, architektonických a historických památek. Současná daňová zvýhodnění, například v rámci daní z nemovitostí, odpisů jakýchkoli renovací prováděných na kulturních, architektonických a historických památkách a v oblasti dědických daní, jsou zcela nedostačující.

Zvýšit zájem státu o zachování kulturních památek

Mnoho památek je v soukromém vlastnictví a není možno pokračovat v diskriminaci vedené vůči majitelům těchto nemovitostí. Velký počet soukromých památek rovněž spadá do kulturního dědictví České republiky. Stát se musí zajímat o jejich záchranu.

Současné politické klima

Současné politické klima v České republice je takové, kde politici jsou si stále více vědomi jedinečnosti své země díky velkému počtu více či méně zachovalých hradů a zámků. Toto nemovité kulturní bohatství je jednou z výjimečných atraktivit, které může Česká republika Evropě a světu nabídnout.

Jak se činnosti asociace rozšiřují

Cílem asociace je, aby byla uznávána jako respektovaný partner státních orgánů, zejména ministerstva kultury a památkových ústavů. Asociace rovněž využívá ke svému prospěchu současné politické klima v České republice, kde politici jsou si stále více vědomi jedinečnosti své země díky velkému počtu více či méně zachovalých hradů a zámků. Toto nemovité kulturní bohatství je jednou z výjimečných atraktivit, které může Česká republika Evropě a světu nabídnout. Počáteční rozhovory vedené s vedoucími představiteli krajských správ potvrdily značný zájem o „jejich“ nemovité kulturní, architektonické a historické památky, které jsou dominantními, charakteristickými prvky příslušných regionů.

Before
After

5780

Přátelé

20

Roky

580

Události

51

Historická Místa

člen